Léa-Linux & amis :   LinuxFR   GCU-Squad   GNU
Revision history of "239 Juventus Drakt Edwina"

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 00:55, 22 November 2022ChanceBorelli88 talk contribs 1,549 bytes +1,549 Page créée avec « .<br/><br><br><br><br>Martial har så langt ikke båret ansvaret som har økt med Rashfords fravær, som forventes å vare i minst en måned til. <br><br/>[http://stort.markfotball.com/Premier-League/str-Liverpool-Drakt-2020-2021-186612501 liverpool drakt 2022]<br/><br>Gomes er uten kontrakt i slutten av måneden og kan gå bort når avtalen utløper. [http://www.nrkdrakter.com/england.shtml england drakt 2022]<br>I mellomtiden er Gomes fremdeles bak Jesse Lingard, A... »
Personal tools

Sauf mention contraire, les documentations publiées sont sous licence Creative-Commons CC-BY-SA
Powered by MediaWiki